Herwen - Gerritzen

De uitbreiding van het melkveebedrijf in het Gelderse Herwen is klaar. De familie Gerritzen realiseerde er een ligboxenstal voor 200 stuks melkvee, terwijl ze de bestaande stal en werktuigenberging ingrijpend verbouwden. Een flinke klus voor Rombou, dat nauw betrokken was bij planvorming, ontwerp, vergunningverlening, aanbesteding en bouw van het project.

‘Een boer moet boer zijn. Die wil niet met stenen stapelen bezig zijn, maar tijd hebben voor zijn koeien of het gras op het land’, vertelt Sander Kondring, adviseur ruimtelijke ordening en milieu bij Rombou. Precies die gedachte hadden ook de melkveehouders Theo en Marion Gerritzen uit Herwen. Ze wilden geen kopzorgen hebben van de nieuwbouw en lieten ‘de stenen’ over aan Rombou. Ze legden de regie over het project geheel in handen van de bouwspecialisten uit Zwolle. ‘Zo’n bedrijf heeft de kennis en het specialisme in huis om zo’n traject van begin tot eind goed te verzorgen’, redeneerde de familie.

Zo gezegd, zo gedaan. In 2014 schoof Rombou bij de familie aan tafel om een plan te maken voor een flinke uitbreiding: van 90 naar zo’n 200 melkkoeien. Het plan dat eruit rolde voorzag in de bouw van een nieuwe 3 + 3 ligboxenstal met diepstrooiselboxen, een Eco-vloer en ruimte voor 180 koeien. De bestaande stal zou worden omgebouwd tot ruimte voor de droge koeien, inclusief afkalfstal en behandel- en separatieruimte. En de bestaande werktuigenberging – nu deels in dienst als jongveestal – moest grotendeels jongveestal worden.

‘Al voor de PAS ontwikkelruimte vastgelegd’

Een groot voordeel was dat Rombou voor het melkveebedrijf al in 2012 een wijziging van de Natuurbeschermingswetvergunning had aangevraagd. Het melkveebedrijf ligt op ongeveer 800 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken. ‘Omdat er wijzigingen in de wetgeving aan zaten te komen, hebben we toen zekerheidshalve al de nodige ontwikkelruimte vastgelegd. Dat kon toen nog binnen de toenmalige randvoorwaarden’, verduidelijkt Kondring. Het zorgde ervoor dat er ten tijde van de planvorming al een NB-vergunning op het bedrijf zat voor 153 melkkoeien, 26 stuks vrouwelijk jongvee en één fokstier.

De familie Gerritzen wilde met het oog op het afschaffen van de melkquotering graag doorgroeien. Daarom werd er in 2015 opnieuw een vergunning aangevraagd, nu voor 212 melkkoeien, 51 stuks vrouwelijk jongvee en één fokstier. In 2015 werd hiervoor een verzoek ingediend bij de provincie Gelderland. De vergunning werd zonder problemen verleend, omdat er in de ligboxenstal een emissiearme vloer zou komen. Daardoor was de verwachte ammoniakdepositie ondanks de uitbreiding lager dan in de bestaande situatie.

Op de rem voor ondernemer

Vervolgens diende Rombou bij de gemeente een bestemmingsplanwijziging in. Voor de bouw van de nieuwe ligboxenstal was namelijk een groter bouwvlak nodig. De gemeente wilde wel meewerken, maar omdat de bestaande boerderij op een eeuwenoude terp ligt, was er eerst archeologisch onderzoek nodig. Er moesten op de terp diverse proefsleuven worden gegraven. ‘Hier zijn we namens de ondernemer toch even op de rem gaan staan. Er was vrees voor het losgraven van funderingen. Na het nodige onderhandelen zijn de sleuven uiteindelijk gegraven op plekken waar ze het minste kwaad konden’, vertelt Kondring. Het archeologisch onderzoek leverde niets op, waarna de gemeente de bestemmingsplanwijziging in augustus 2016 toewees.

‘Ton tussen hoogste en laagste bieder’

Een andere specialist van Rombou, Gert Elling, verzorgde bestek- en aanbesteding van het project. ‘Tussen de hoogste en laagste offerte zat liefst € 100.000.’ Het bouwbedrijf met de scherpste offerte – en volgens Gert Elling van Rombou ook de beste prijs-prestatieverhouding - kreeg de klus en begon eind 2016 met bouwen.

Rombou deed eveneens de bouwbegeleiding en moest er regelmatig scherp bovenop zitten, bijvoorbeeld om offertes voor meerwerk te voorkomen. Dankzij een scherpe aanbesteding en strakke bouwbegeleiding bleef het project een paar duizend euro binnen het gereserveerde bouwbudget. ‘Deze mensen hebben net nog in de goeie tijd aanbesteed, toen de aannemers het nog iets minder druk hadden. Momenteel is het bouwen een stuk duurder’, concludeert John Mentink, die namens Rombou de bouwbegeleiding deed.

Met oplopende wachtruimte twee vliegen in één klap

De bouw van de nieuwe stal verliep voorspoedig en was medio 2017 al klaar. Het meest opmerkelijke deel van het project is dat de bestaande stal op een terp staat, terwijl de nieuwe ligboxenstal onderaan de terp staat. ‘Maar omdat de bestaande melkstal in de oude ligboxenstal nog niet aan vervanging toe was, moest de nieuwe stal op de oude worden aangesloten. Hiervoor moest dus hoogteverschil worden overbrugd’, zo vertelt stalontwerper Gert Elling. Het hoogteverschil werd opgelost met een oplopend tussenstuk, dat tegelijkertijd ook dienst doet als wachtruimte voor de melkkoeien. ‘Omdat koeien met hun voorpoten toch ook het liefst een beetje hoger staan, konden we zo mooi twee functies combineren.’

De verbouw van de bestaande stal en de werktuigenberging tot jongveestal duurde om verschillende redenen wat langer. Maar begin 2018 waren ook deze ruimtes gereed. De vroegere werktuigenberging is nu vooral jongveestal en nog maar een klein beetje werktuigenberging. De familie Gerritzen kijkt met tevredenheid terug op het nieuwbouwproject. Hun grootste uitdaging nu is om de nieuwe stal uiteindelijk ook weer vol te krijgen. Voorlopig staan tientallen boxen nog leeg, een gevolg van de komst van fosfaatrechten. 

 

"Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden" Gert Elling

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte