Romblog

Zitdag voorontwerp bestemmingplan buitengebied Tiel

19 september 2017

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het voortontwerp bestemmingsplan buitengebied Tiel ligt vanaf 7 september tot en met 19 oktober 2017 ter inzage.

lees verder

Geeft deze subsidie mogelijkheden voor u?

Door: Dick Hengeveld 07 september 2017

Er is een nieuwe regeling geopend voor varkensbedrijven die onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben als gevolg van geuremissie naar de omgeving. Dit initiatief, de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK), is opgezet vanuit de doelstellingen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Tevens geeft deze regeling ruimte voor varkenshouderijen op andere locaties.

lees verder

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Door: Bram Scheurwater 05 september 2017

Stalbranden zijn helaas weer veel in het nieuws. Recent zijn in Erichem, Agelo en Swifterbant stallen afgebrand met veel persoonlijk en dierlijk leed en grote materiële schade  voor de betrokkenen. Er wordt veel gedaan vanuit de sector en de overheid om nieuwe stalbranden te voorkomen. Het Actieplan stalbranden is daar een voorbeeld van.

lees verder

Regels rondom de opslag van mest

29 juni 2017

 

Op elk agrarisch bedrijf is sprake van de opslag van mest. Vaste mest en wat stroresten op een betonplaat, drijfmest in kelders, pluimveemest in een container, stromest in een loods of (tijdelijk) op het land. De verschillen zijn groot en dat geldt ook voor de voorschriften die van toepassing zijn.  In deze blog willen we wat inzicht verschaffen in de regels die van toepassing zijn en welke aandachtspunten er zijn op het moment dat u een mestopslag wilt realiseren.

lees verder

Geld verdienen met uw oude gebouwen?

27 juni 2017

Er is duidelijk sprake van een kentering in het beleid van overheden. Het is nog niet zo lang geleden dat overheden zeer terughoudend waren in functieveranderingen op voormalige agrarische erven. Er is ingezien is dat een functieverandering bijdraagt aan een revitalisering van het platteland, dat het kapitaalsvernietiging en verlies van cultuurhistorisch interessante gebouwen voorkomt. Ook gaat het verloedering van het landschap tegen.

lees verder