Romblog

Kunnen we nog vertrouwen op de Wet geurhinder?

Door: Rob van Woerden 12 april 2019

De Wet geurhinder en veehouderij biedt sinds 2007 zekerheid aan veehouders en omwonenden. Bij vergunningverlening aan veehouderijen vormt de Wet geurhinder het exclusieve toetsingskader. In het Activiteitenbesluit zijn vergelijkbare regels opgenomen voor veehouderijen die geen vergunning nodig hebben. Gemeenten en provincies moeten de landelijk vastgestelde regels toepassen. Gemeenten kunnen via een geurverordening voor delen van hun grondgebied wel een afwijkende geur- of afstandsnorm vaststellen, maar dat is niet verplicht.

lees verder

Zitdag ontwerp bestemmingsplan Zevenaar Noord

Door: Dick Hengeveld 29 november 2018

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het ontwerp bestemmingsplan Zevenaar Noord ligt tot 10 januari 2019 ter inzage.

lees verder

Vergunningverlening PAS gaat (voorlopig) door

Door: Rob van Woerden 21 november 2018

Op 7 november heeft het Europese Hof van Justitie in een arrest aangegeven aan welke eisen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet voldoen.

lees verder

Arrest over het PAS geeft onzekerheid

Door: Rob van Woerden 12 november 2018

Woensdag 7 november heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen over de wijze waarop in Nederland toestemming wordt verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsontwikkeling van met name veehouderijen.

lees verder

Intrekking natuurvergunning?

Door: Rob van Woerden 28 juni 2018

In een vergunning die wordt verleend op grond van de Wet natuurbescherming kan zogenaamde ‘ontwikkelingsruimte’ zijn toegedeeld op grond van het PAS. Als er ontwikkelingsruimte is toegedeeld, geld er een realisatietermijn van twee jaar.

lees verder