Romblog

Energiebesparende maatregelen in de varkenshouderij, maak de juiste keuze.

Door: Henk Altena 24 juni 2019

Varkensbedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, moeten dit voor 1 juli 2019 melden bij de RVO. Men dient aan te geven hoe men energiebesparende maatregelen neemt. Dit geldt echter niet voor alle bedrijven. Bedrijven die vergunning-plichtig zijn, dat wil zeggen met meer dan 750 zeugen, 3.750 gespeende biggen of 2.000 vleesvarkens hebben dit al meegenomen in de milieuvergunningaanvraag.

lees verder

Geen PAS, wat nu?

Door: Rob van Woerden 03 juni 2019

Woensdag 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan in een ronde van zaken over vergunningen waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

lees verder

10 Tips voor lagere leges

Door: Rob van Woerden 20 mei 2019

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een natuurbeschermingswetvergunning, mag de gemeente of de provincie leges heffen. Dit is een vorm van belasting voor de diensten die door de het bestuurslichaam aan u worden verleend. In een legesverordening is bepaald voor welke diensten leges verschuldigd zijn en wat het tarief is. Die verordeningen verschillen per gemeente of provincie en zijn niet altijd duidelijk. Wij zien in de praktijk dat er regelmatig ten onrechte (te veel) leges in rekening worden gebracht. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de legesnota, kunt u bezwaar maken bij de heffingsambtenaar.

U heeft als aanvrager ook invloed op de leges door het soort aanvraag dat u indient en de daarbij verstrekte gegevens. Hieronder 10 tips om u te helpen de leges te verminderen.

 

lees verder

Warme sanering varkenshouderij, misschien wat voor u?

17 mei 2019

Op 1 mei jl. is door de minister van LNV de concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bekendgemaakt (zie kamerbrief). Bij de regeling is een toelichting opgenomen.

lees verder

Wijzigingen besluit emissiearme huisvesting

Door: Dick Hengeveld 24 april 2019

Voor veel varkenshouders is 1 januari 2020 een belangrijke datum in het kader van de ammoniakwetgeving. Alle bedrijven, met uitzondering van de biologische en scharrelvarkensbedrijven, moeten op dat moment voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Besluit emissiearme huisvesting en interne saldering

In dit besluit zijn per diercategorie maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen. Op  1 augustus 2015 is dit besluit in de plaats gekomen van het ‘oude’ Besluit huisvesting. Uitgangspunt is dat er geen huisvestingssystemen worden toegepast met een ammoniakemissiefactor die hoger is dan de waarde die in het besluit is opgenomen. Een uitzondering is gemaakt voor stallen die vóór 2007 zijn gebouwd, deze hoeven niet te voldoen aan de maximale emissiewaarde, mits er in andere stallen verdergaande emissiearme technieken worden toegepast, zodat gemiddeld wordt voldaan. Dit heet intern salderen. Ook in het oude besluit was intern salderen toegestaan.

Aangezien op 1 augustus 2015 de emissiewaarden voor biggen en vleesvarkens zijn gewijzigd, kan het zijn dat een bedrijf voldeed aan het oude besluit, maar niet voldoet aan het nieuwe besluit. Dit komt vooral  voor bij bedrijven die bij de vergunningaanvraag onder het oude besluit de grens hebben opgezocht van wat nog net passend was binnen het toegestane emissieplafond. In deze situatie is er tot 1 januari 2020 tijd om aanvullende maatregelen te nemen. Let wel, de aanpassingen moeten dan ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Zeker bij zeugen- en/of gesloten bedrijven is het lastig om te beoordelen of de huidige vergunning wel/niet voldoet aan het nieuwe besluit. Schakel daarvoor een deskundig adviseur in.

Stoppersregeling

Deelnemers aan de stoppersregeling mogen na 1 januari 2020 geen varkens meer houden, tenzij de stallen op die datum zodanig zijn aangepast, dat ze voldoen aan het nieuwe besluit. Ook hier moeten de aanpassingen voor 2020 zijn gerealiseerd. 

Aanpassen vergunning/melding, begin op tijd

De eventuele aanpassingen moeten voor 2020 zijn gerealiseerd.  
Afhankelijk van de situatie zijn er vele vragen: 

  • Is nieuwbouw nodig of zijn er alleen aanpassingen binnen de bestaande stallen?
  • Wordt het aantal dieren uitgebreid?
  • Moeten we rekening houden met de maatlat duurzame veehouderij?
  • Is er bij toename van ammoniakemissie voldoende ontwikkelingsruimte in het kader van de Natuurwetgeving?
  • Past de eventuele uitbreiding binnen het bestemmingsplan?
  • Wat zijn de investeringskosten, kan het gefinancierd worden?

Sinds een aantal jaren moet in heel veel gevallen een MER-beoordelingsnotitie worden opgesteld voorafgaande aan de omgevingsvergunningaanvraag. Op basis hiervan moet het college binnen 6 weken een besluit nemen of er al dan niet een Milieueffectrapport moet worden opgesteld.  Hierdoor wordt de doorlooptijd met enkele maanden verlengd. 

Kortom: begin op tijd, de aanpassingen  moeten voor 1 januari 2020 zijn gerealiseerd.

Deadline informatieplicht komt dichterbij

Door: Gert Elling 19 april 2019

Vanuit het activiteitenbesluit Milieubeheer worden bedrijven met een hoog energieverbruik verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren. Voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken geldt een energiebesparingsplicht. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er voor deze bedrijven een informatieplicht. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

lees verder