Warme sanering varkenshouderij, misschien wat voor u?

Door: 17 mei 2019

Op 1 mei jl. is door de minister van LNV de concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bekendgemaakt (zie kamerbrief). Bij de regeling is een toelichting opgenomen.

Het is een maatregel die in het regeerakkoord is aangekondigd om gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid te verminderen. Dit wordt vormgegeven via twee sporen:
- het saneringsspoor, waarbij op korte termijn geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden wordt verminderd;
- het verduurzamingsspoor, waarbij op middellange en lange termijn in bestaande en nieuwe stal- en houderijsystemen brongerichte emissiereducerende maatregelen worden ontwikkeld. Voor het verduurzamingsspoor volgt te zijner tijd een apart subsidiekader.

Totaal wordt € 200 miljoen gereserveerd, waarvan € 120 mln voor het saneringsspoor.

Kern van de regeling

De kern van de regeling is dat er voor het bedrijf varkensrechten uit de markt worden gehaald en dat de bedrijfsgebouwen worden gesloopt. De vergoeding is dan ook tweeledig, te weten:

- Marktconforme vergoeding voor de varkenseenheden (de vergoeding van de varkensrechten wordt kort voor de openstelling van de regeling bekend gemaakt, zodat zo veel mogelijk aansluiting wordt gevonden bij de actuele verkoopwaarde);
- Vergoeding voor het waardeverlies van de gebouwen, overeenkomend met 65 % van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde voor de varkensstallen wordt bepaald door de nieuwbouwwaarde van een varkensstal per vierkante meter, gecorrigeerd met een factor wegens veroudering.

Voorwaarden regeling

Hieronder de belangrijkste voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de Svr.
- bedrijf moet zijn gelegen in concentratiegebied Zuid of Oost van de Meststoffenwet én veroorzaakt geuroverlast op woningen in een straal van 1.000 meter rond de locatie;
- varkenshouders die deelnemen aan de zogenaamde stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij komen niet in aanmerking;
- varkenshouderijen hebben daadwerkelijk geproduceerd én zijn 5 jaar vóór de sluiting onafgebroken gebruikt (dit geldt voor alle in de aanvraag gemelde gebouwen);
- vergunde en feitelijke situatie voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting;
- alleen varkensrechten in eigendom (geen lease) komen voor vergoeding in aanmerking. Uitgangspunt is dat minimaal 80 % van het varkensrecht dat nodig is voor het aantal varkens dat in 2018 op het bedrijf is gehouden moet worden doorgehaald;
- het bedrijf moet een minimale geurscore hebben van 0,40 (zie toelichting regeling);
- als er behalve de varkens nog een IV tak (bijvoorbeeld pluimvee) op het bedrijf aanwezig is, dan moet deze ook worden beëindigd. Deze stallen vallen niet onder de subsidieregeling, er geldt ook geen sloopverplichting;
- na sluiting van de varkenshouderijlocatie mag de locatie niet meer worden gebruikt voor andere vormen van intensieve veehouderij.

Geurscore bepaalt rangschikking

Voor elk bedrijf wordt een geurscore bepaald. De hoogte wordt bepaald door de geuremissie van het bedrijf, de afstand tussen de varkenshouderijlocatie en het geurgevoelige object én het aantal geurgevoelige objecten in een straal van 1.000 meter rond de locatie. Met het programma V-stacks gebied wordt per geurgevoelig object de geurbelasting op dat object bepaald. De geurbelasting wordt omgerekend naar een hinder-percentage. Afhankelijk van de hoogte van het hinder-percentage wordt een weegfactor toegepast, dat in combinatie met het aantal geurgevoelige objecten leidt tot een geurscore (zie pagina 5 en 6 van de toelichting). 

Als aanvragen voldoen aan alle voorwaarden worden deze gerangschikt op de behaalde geurscore. Als het subsidieplafond niet toereikend is om alle aanvragen toe te wijzen, wordt voorrang gegeven aan de aanvragen met de hoogste geurscore.

Vervolg

Tot 31 mei 2019 is er de mogelijkheid om te reageren op het concept (internetconsultatie). Op 1 juli 2019 wordt de regeling opengesteld. De aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 15 augustus t/m 30 september 2019.

Blijf op de hoogte