Deadline informatieplicht komt dichterbij

Door: Gert Elling 19 april 2019

Vanuit het activiteitenbesluit Milieubeheer worden bedrijven met een hoog energieverbruik verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren. Voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken geldt een energiebesparingsplicht. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er voor deze bedrijven een informatieplicht. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

Valt een bedrijf of instelling onder de informatieplicht, dan moet het uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen het heeft genomen. Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de betreffende bedrijfstak genomen. Na de eerste rapportage in 2019 moet om de vier jaar het bevoegd gezag geïnformeerd worden over de genomen maatregelen in de inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Wie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de informatieplicht?

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw inrichting is gevestigd. Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe inrichtingen.

Wat gebeurt er als de melding niet (tijdig) wordt uitvoerd?

De gemeente of omgevingsdienst moet de rapportage zelf ophalen in eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Wanneer niet uiterlijk 1 juli 2019 is gerapporteerd in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. De informatie uit de rapportage wordt gebruikt om te controleren of wordt voldaan aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van de rapportage kan de gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over de inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer niet uiterlijk 1 juli 2019 is gerapporteerd in het eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen hebben in de vorm van een dwangsom.

Wat zijn erkende maatregelen?

Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Deze maatregelen hebben een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Inmiddels zijn er voor diverse branches waaronder de agrarische sector specifieke lijsten met maatregelen.  Met ingang van 1 januari 2019 zijn de energiebelastingtarieven flink gestegen. Bij gas is dit een stijging van ca. 20% en bij elektra een stijging van ca. 12%. Ook hierin zit een stimulans om minder energie te verbruiken.

De lijst met Erkende Maatregelen voor de agrarische sectoren is ruwweg op te delen in een aantal categorieën:

  • Gebouwschil: isolatie en luchtdichte ventilatiekanalen
  • Ruimteventilatie: frequentieregeling op ventilatoren
  • Ruimteverwarming en processen: beperken warmteverlies
  • Ruimte- en buitenverlichting: energiezuinige verlichting
  • Faciliteiten: beperken belasting motoren en pompen
  • Stookinstallaties: energiebesparende installaties en technieken
  • Koelinstallaties: energiebesparende installaties en technieken

Middels een energiescan en/of een energiebesparingsonderzoek kan worden gekeken welke erkende maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst een bedrijf het beste kan of moet uitvoeren. Door de maatregelen uit te voeren die op korte termijn al rendabel zijn, wordt energiebesparing financieel aantrekkelijk. In combinatie met subsidies of fiscale voordelen kan het doorvoeren van maatregelen nog interessanter worden.

Voor meer informatie of ondersteuning bij de melding kunt u contact opnemen met Rombou op telefoonnummer 08 8236 8236.

"Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden" Gert Elling

Blijf op de hoogte