Maatlat Duurzame Veehouderij: aan de slag in 2020!

Gepubliceerd: 25-11-2019, gezien: 843 keer

Het aandeel aan integraal duurzame stallen in Nederland is gegroeid tot circa 16,5%. De toename is onder meer toe te schrijven aan certificatie op basis van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

Maatlat Duurzame Veehouderij: aan de slag in 2020!

Een MDV-stal is een veestal met een lagere milieubelasting en maatregelen in het kader van diergezondheid en dierenwelzijn.

Belang van de Maatlat

Bij de huidige melkprijs en kostenniveau zie je dat bij een fiscaal gesloten exploitatie (geen grote IB-aanslagen) er geen enorme sommen geld overblijven. Ondernemers lopen uit de fiscale afschrijvingen en zijn onvoldoende in staat om de dagelijkse bedrijfsvoering optimaal te laten draaien. Er moet gereserveerd worden voor de te betalen belasting. Op de lange termijn is dit niet vol te houden. Duurzame veestallen die het MDV-certificaat behalen kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen Milieu Investerings Aftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Integrale aanpak is noodzaak

Noodzakelijk bij deelname aan de MDV is een integrale aanpak. Op basis van de visie van de ondernemer wordt de stal ontworpen. Er wordt rekening gehouden met de duurzaamheidseisen en de eventuele beperkingen die er gelden vanuit de omgeving. Op basis van het definitieve ontwerp wordt een investeringsraming gemaakt. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat de totale kosten zijn en de kosten per dierplaats. Met een modelbegroting (2 jaar in het verleden en minimaal 3 jaar vooruit) wordt inzicht gegeven in het onderpand, de kasstroom, reserveringscapaciteit en bedrijfsspecifieke aspecten (financiering overdracht, investeringen). Op basis van de financiële inzichten kan het ontwerp op onderdelen worden aangepast. Het doel fiscaal moet zijn om ze flexibel mogelijk te kunnen afschrijven. Het verschil tussen korte en lange termijn afschrijvingen is daarbij zeer belangrijk. Het doel is een realistisch plan dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd en toekomstbestendig is.

Doorkijkje

De criteria voor de MDV 2020 zijn bekend. Er worden voor ammoniak nieuwe bovenwettelijke ambities vastgesteld. Vooralsnog is besloten om bronmaatregelen ammoniak en de koppeling van methaan- aan ammoniakemissie niet op te nemen. Onze verwachting is dat de duurzaamheidseisen in de toekomst (2021?) verder aangescherpt worden. Zeker gelet op de ‘stikstofproblematiek’ is en wordt reductie van ammoniak een belangrijk issue. Methaan is nu afgeschoten, maar blijft op de agenda.

In 2020 is deelname aan de MDV nog een goede mogelijkheid om fiscale/financiële voordelen te verkrijgen. Begin op tijd om aan de eisen te kunnen voldoen: ontwerp in het voorjaar, vergunningen tijdens de zomer en prijsvorming in het najaar.

 

Auteur

Theme picker