Schalkhaar - Jongveestal

Het Jongvee een eigen stek

Op het bedrijf van de familie Berends werden in 2013 de koeien met 1 melkrobot gemolken. Het oudste jongvee stond in de ligboxenstal bij de melkkoeien en het jongste jongvee verspreid over enkele oude stallen welke aan de kleine kant waren om goed in te kunnen werken met een hedendaags machinepark.

De wens was om het bedrijf een stap verder te ontwikkelen door uit te breiden met een 2e melkrobot. Logisch gevolg was ook dat meer ruimte voor jongvee en droge koeien nodig was. De vraag van de familie Berends aan Rombou was om te kijken hoe dit het beste vorm gegeven kon worden binnen een aantal randvoorwaarden. Op het bedrijf moet het mogelijk blijven om makkelijk nog een uitbreidingsstap te maken, weidegang moet goed inpasbaar zijn met robotmelken, de diergezondheid van het jongvee moet goed zijn en het plan moet voldoen aan de eisen van bouwen op een karakteristieke locatie.

De bestaande ligboxenstal was geschikt voor het inpassen van een 2e melkrobot. De capaciteit (ruim 120 dierplekken)  paste goed en op deze manier was nieuw- of herbouw van het tanklokaal en de machinekamer niet nodig. Daarom is gekozen voor nieuwbouw van een jongveestal met daarin ruimte voor droge koeien.

In de jongveestal wordt het jongste jongvee tot ongeveer een half jaar gehuisvest in een aparte, klimaat gescheiden, geïsoleerde afdeling. Deze afdeling wordt mechanisch geventileerd om tot een ideaal leefklimaat voor dit jongvee te komen. Het oudere jongvee en de droge koeien worden in een natuurlijk geventileerde 2+2 stal gehuisvest. De stal is zo ingedeeld dat het doorschuiven van jongvee makkelijk door 1 persoon kan worden gedaan.

Daarnaast is de stal groot genoeg om bij een mogelijke volgende uitbreiding naar 3 melkrobots op het bedrijf al het benodigde jongvee te huisvesten. Voor de droge koeien moet dan vervangende ruimte worden gerealiseerd. De jongveestal is in het ontwerp zo gepositioneerd op het erf dat het bij een mogelijke toekomstige uitbreiding van de ligboxenstal niet in de weg staat.

Het ontwerp is nadat het akkoord was voor de familie Berends voorgelegd aan de gemeente. In een workshop op de locatie van de familie Berends met de gemeente (welstand, landschapsarchitect en projectleider) en Rombou is het plan besproken. De locatie en de plannen zijn toegelicht en de gemeente heeft hier zijn licht over laten schijnen. Tijdens de workshop werd al duidelijk dat de gekozen plek op het erf en de vorm en kleurstelling van het gebouw akkoord waren. Verder waren alleen nog archeologisch onderzoek en een beplantingsplan nodig welke door de gemeente Deventer kosteloos zijn uitgevoerd.

Rombou schreef het bestek. Hierna is het aanbestedingstraject van start gegaan. Tijdens het gunningsgesprek ofwel de onderhandelingen zijn een tweetal aanpassingen van de opdrachtgever opgenomen, dit resulteerde in een financieel voordeel voor de klant. Daarnaast is door een strakke onderhandeling nog een extra korting van € 5.000,- bedongen.

Voorafgaand aan het gunningsgesprek is de begroting gecheckt op de inhoud, ofwel is dit kloppend met de bestekstukken. Tijdens de controle bleek dat er een flink aantal bestekmatig omschreven werkzaamheden niet waren opgenomen in de begroting. Dit kan tijdens de bouw leiden tot vervelende discussies c.q. tot meerwerk. Om hierover voor de start van de bouw duidelijkheid over te verkrijgen zijn deze werkzaamheden besproken tijdens het gunningsgesprek. Hiermee heeft de aannemer omwille van het verkrijgen van de opdracht ingestemd.

Heeft het aanbesteden en bouwbegeleiding dan veel zichtbaar geld opgeleverd? Ja, totaal € 17.000.- en discussies tijdens de bouw voorkomen. Mede hierdoor is de jongveestal op tijd en naar volle tevredenheid van de familie Berends opgeleverd. Hiermee zijn zij klaar voor de toekomst!

Bekijk meer van onze gerealiseerde projecten

Lees hier het verhaal van de familie Leppink die het jongvee in de melkveestal huisvesten

"Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden" Gert Elling

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte