De gevolgen voor de glastuinbouwsector van de “Stikstofbrief”

Gepubliceerd: 26-06-2022, gezien: 647 keer
De gevolgen voor de glastuinbouwsector van de “Stikstofbrief”

De minister voor Natuur en Stikstof heeft op 10 juni jl. een brief verzonden aan de Tweede Kamer met richtinggevende doelen voor de stikstofreductie per regio. Het onderdeel stikstof in deze brief gaat vooral over ammoniak en nog niet over stikstofoxiden (NOx). De brief hoort bij de startnotitie van het “Nationaal Programma Landelijk Gebied” (NPLG). In dit programma zijn door het Rijk de gebiedsgerichte doelen voor alle van belang zijnde aspecten met betrekking tot het landelijk gebied en de natuur opgenomen. Naast stikstof heeft het programma betrekking op onder andere waterkwaliteit, bodemkwaliteit, kringlooplandbouw, etc. In oktober volgen nadere richtinggevende doelen voor klimaat en natuur. De provincies moeten het gebiedsgerichte beleid nader uitwerken.

Het is niet duidelijk of het NPLG ook iets gaat regelen over de NOx-emissie van de landbouw en meer specifiek de glastuinbouw. Er wordt wel gesteld dat m.b.t. de NOx-emissie van industrie en verkeer later dit jaar doelen worden gesteld. Het is echter de vraag of de glastuinbouw onder industrie valt.

Daarnaast wordt specifiek als doel gesteld dat de indicatieve restemissie ten aanzien van broeikasgassen in 2030 voor de veehouderij en glastuinbouw samen 18,9 Mton dient te bedragen. Dit wordt binnenkort nader uitgewerkt tot subdoelen voor veehouderij en glastuinbouw.

De stikstofdoelen zijn ambitieus en zullen een grote impact hebben op de toekomst van agrarische bedrijven. Er is echter nog heel veel onduidelijk over de gevolgen van het beleid voor de glastuinbouw. Het is (wederom) wachten op de uitwerking van het gebiedsgerichte beleid door de provincies en het generieke beleid van het Rijk.

Auteur
Robert Duijvestijn
Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10

Theme picker