Is het nog mogelijk om een melkveestal te bouwen anno 2023?

Gepubliceerd: 3-05-2023, gezien: 445 keer
Is het nog mogelijk om een melkveestal te bouwen anno 2023?

Voorheen werd er een nieuwe stal gebouwd wanneer de oude stal afgeschreven was of wanneer men wilde uitbreiden. Vervolgens ging men op zoek naar een stal die paste bij de ondernemer en deze werd dan gebouwd. Tegenwoordig is dit helaas niet meer vanzelfsprekend. Sterker nog, is het überhaupt nog wel mogelijk om een stal te bouwen in 2023?

Op dit moment is het alleen mogelijk om een vrijloopstal te bouwen. Hierbij moet er rekening worden gehouden met 10 m2 staloppervlak per koe en mogen er geen boxen toegepast worden in de stal. Een alternatief is om een reeds vergunde stal, die nog niet in ontwikkeling is, alsnog te realiseren.

Hoe kan het dat deze stallen wel gebouwd mogen worden en ligboxen stallen niet? Vanuit de richtlijnen mogen er vanaf 2015 geen koeienstallen meer gebouwd worden met een traditionele roostervloer. Deze voldoen niet aan het Besluit emissiearme huisvesting van 8,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. Er moet dus een emissiearm vloersysteem toegepast worden en deze moet goedgekeurd zijn en op de RAV-lijst staan. Bij een vrijloopstal is voorgenoemde niet van toepassing. Hierbij wordt een ander stalsysteem toegepast dan een roostervloer en voor dit stalsysteem wordt nog gerekend met 13,0kg NH3 per dierplaats per jaar. Dit stalsysteem staat niet ter discussie en kan nog worden toegepast.

Wat wordt er allemaal gevraagd alvorens de stal kan worden gerealiseerd?

Bij de nieuwbouw van een stal wordt tegenwoordig eerst gekeken naar het stikstof verhaal. Wat is er op dit moment aanwezig op de locatie? Is er een NB-wet vergunning? Is deze nog voldoende voor de nieuwbouw van de stal of moet er intern of extern gesaldeerd worden?

Daarnaast moeten er nog andere vergunningen worden aangevraagd. Naast een bouwvergunning is het soms ook noodzakelijk om een ruimtelijke onderbouwing toe te voegen om te voldoen aan het bestemmingsplan. Als het plan buiten het bouwblok valt, dan moet er een omgevingsvergunning voor afwijken te worden opgesteld. Als er iets wordt gesloopt, moet er in de meeste gevallen ook een sloopvergunning worden aangevraagd.

Wanneer het bedrijf meer dan 200 melkkoeien op de locatie heeft rondlopen of aan deze dierenaantallen komt na nieuwbouw of verbouw van de stal, moet er ook een milieuvergunning worden aangevraagd.

Waar kunnen wij als Rombou u bij helpen?
Vanuit Rombou ondersteunen wij de ondernemer bij alles wat maar te maken heeft op het gebied van locatieontwikkeling. Wij verzorgen NB-wetvergunningen, milieuvergunningen, bouwvergunningen en ook ruimtelijke onderbouwing indien nodig. Rombou heeft zelf tekenaars in huis om de stukken te voorzien van bouwtekeningen en milieutekeningen. Daarnaast doen wij eventueel ook nog bestek, aanbesteding en indien nodig bouwbegeleiding.

Auteur
Jorrit Jan Mulder
Adviseur Bedrijfslocatie
06- 513 95 847

Theme picker