De omgevingswet treedt officieel in werking

Gepubliceerd: 27-03-2023, gezien: 539 keer
De omgevingswet treedt officieel in werking

De omgevingswet treedt op 1 januari 2024 officieel in werking. Na diverse uitstellen heeft de Eerste Kamer op 14 maart jongsleden hiermee ingestemd.

In de omgevingswet worden de regels en voorschriften van de 26 wetten voor ruimtelijke ordening en vergunningen samengevoegd. Procedures zouden vereenvoudigt en sneller doorlopen worden.  De beslistermijn van het college zal in beginselen 8 weken bedragen, deze termijn kan met 6 weken verdaagt worden door het bevoegd gezag.  Een kanttekening is dat vergunningverlening van rechtswege komt te vervallen. Als de beslistermijn overschreden wordt volgt dus niet automatisch een vergunning.

Indieningsvereisten en toetsing zal niet veel afwijken zoals het nu het geval is. Het grote verschil zit in manier van werkwijze en aanleveren indienen gewenste gegevens.  In de praktijk komt het er op neer dat voorafgaand aan het indienen van een aanvraag onder de omgevingswet meer vooroverleg, participatie en uitwerking heeft plaatsgevonden dan bij de huidige procedures het geval is.

Als je op dit moment een procedure hebt lopen of nog moet opstarten met een wijziging- of herziening van het bestemmingsplan, ga dan in overleg met het bevoegd gezag en stem het tijdspad en bijbehorende deadlines goed af.

Een wijziging- of herziening bestemmingsplan moet namelijk uiterlijk 31-12-2023 als ontwerp ter inzage liggen. Wanneer dit plan op deze datum (deadline) niet ter inzage ligt dan zal het plan aangepast moeten worden conform de regels van de nieuwe Omgevingswet.

Om niet afhankelijk te zijn van de deadline kan het strategisch beter zijn om een omgevingsvergunning voor het afwijken van regels RO aan te vragen i.p.v. een wijzing- of herziening van het bestemmingsplan.

Bij een dergelijke aanvraag geldt namelijk – ongeacht of de uitgebreide of de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is – de dag van indiening van de ontvankelijke aanvraag als peilmoment. Als de aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding van de Ow, dan wordt de volledige procedure die het besluit nog moet doorlopen tot het onherroepelijk worden daarvan afgehandeld onder het oude recht.

Bij vragen neem gerust contact op met uw adviseur bedrijfslocatie.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker