Nieuwe geurberekening, bedreiging of kans?

Gepubliceerd: 11-03-2021, gezien: 1082 keer
Nieuwe geurberekening, bedreiging of kans?

Het programma V-Stacks vergunning is het wettelijk verplichte verspreidingsmodel om de geurbelasting vanwege dierenverblijven op omliggende woningen en andere geurgevoelige objecten te berekenen.
Tot voor kort werd gerekend met versie 2010, deze wordt vervangen door versie 2020. De nieuwe versie kan leiden tot andere uitkomsten. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele bedrijfsuitbreiding. Door de nieuwe berekening kunnen bedrijven zomaar een geuroverbelaste situatie veroorzaken. Maar het is ook mogelijk dat er juist meer ruimte voor uitbreiding ontstaat.

V-Stacks en normering
De geurbelasting wordt uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht. Een omgevingsvergunning wordt geweigerd als de geurbelasting van de veehouderij op een geurgevoelig object meer bedraagt dan de norm. Deze norm is afhankelijk of het object binnen of buiten een concentratiegebied ligt en of het object binnen of buiten de bebouwde kom ligt.
Als de geurbelasting in de bestaande/vergunde situatie hoger is dan de toegestane norm, dan is er sprake van een zogenaamde geuroverbelaste situatie. In deze situatie kan alleen nog een uitbreiding van dieren plaats vinden, als er een geurbelastingreducerende maatregel wordt toegepast waarbij de helft van de geurwinst mag worden opgevuld, de zogenaamde 50/50 regel. Gebruik van deze regeling is complex en vergt het nodige rekenwerk on tot een goede aanvraag te komen.

Gevolgen nieuwe berekening
In sommige situaties zien we dat de geurbelasting met het nieuwe programma lager uitkomt, in andere situaties blijkt het omgekeerde. Het is niet op voorhand in te schatten in welke situatie welk effect optreedt. Het kan een bedreiging zijn voor uw bedrijf of juist een kans. In alle situaties waarbij geur een belangrijke rol speelt of een knelpunt vormt bij de vergunningverlening, is het goed om inzicht te hebben in de geurbelasting met versie 2020. 

V-Stacks 2020 in 2e kwartaal 2021
Het gebruik van V-Stacks vergunning is wettelijk verplicht voorgeschreven in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Op dit moment moet versie 2010 worden toegepast. Verwacht wordt dat de Rgv in de zomer van 2021 wordt gewijzigd. Na publicatie van de wijziging moet versie 2020 worden toegepast bij het verlenen van een vergunning.

Vragen/informatie
Het is een ingewikkelde materie. Wilt u weten wat voor uw bedrijf de geurbelasting is of heeft u andere vragen of opmerkingen kunt u  het beste contact opnemen met uw adviseur van Rombou of via het algemene nummer 088-236 8236.

Auteur

Theme picker