Raad van State geeft ruimte voor extern salderen

Gepubliceerd: 1-03-2024, gezien: 534 keer
Raad van State geeft ruimte voor extern salderen

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die meer duidelijkheid verschaft over het zogenaamde extern salderen van stikstof. Duidelijkheid is gewenst omdat vergunningverlening voor projecten met stikstofdepositie vrijwel stil ligt.

Er kan extern gesaldeerd worden met een veehouderij waarvoor in het verleden een natuurvergunning is verleend op basis van het PAS. Dat voor een PAS-vergunning geen passende beoordeling is uitgevoerd is niet relevant. Van belang is of de veehouderij in werking mag zijn op grond van een geldige natuurvergunning.

Ook kan er extern worden gesaldeerd met een veehouderij die feitelijk niet meer in werking is. Bepalend is of de installatie – de stal – nog aanwezig is en dieren kunnen worden gehouden zonder dat daarvoor een nieuwe natuur- of omgevingsvergunning nodig is. Het is bijvoorbeeld niet van belang of de melkinstallatie of stalroosters nog aanwezig zijn. Ook is niet van belang of er nog fosfaat- of dierrechten zijn en of het bedrijf nog rendabel in werking kan zijn.

In de uitspraak wordt ook gekeken of het beëindigen van het saldogevende activiteit niet nodig was voor de instandhouding van het Natura 2000-gebied of om verslechtering te voorkomen. In dit geval was dat niet nodig omdat de provincie voldoende maatregelen treft om te verzekeren dat stikstofdepositie daalt.

Wilt u extern salderen? Overleg dan met uw bedrijfsadviseur wat de mogelijkheden zijn.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker