Actualisatieplicht vergunningen IPPC-bedrijven

Gepubliceerd: 27-08-2020, gezien: 245 keer
Actualisatieplicht vergunningen IPPC-bedrijven

Nog een klein jaar en dan moeten de vergunningen voor IPPC-bedrijven zijn geactualiseerd. Voor 1 februari 2021 moeten gemeenten, omgevingsdiensten en de provincies de vergunningen ambtshalve hebben aangepast. Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Voor de duidelijkheid: de actualisering betreft enkel IPPC-veehouderijbedrijven . Dit zijn bedrijven met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens of meer dan 750 plaatsen voor zeugen. Aanleiding voor actualisatie zijn de conclusies ten aanzien van de Best Beschikbare Technieken (BBT), gepubliceerd door de EU op 21 februari 2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor toetsing, vaststelling en actualisatie van vergunningvoorschriften.

De BBT-conclusies gaan over een groot aantal onderwerpen: milieuzorg, goede landbouwpraktijk, voedingsbeheer, water, energie, geluid, stof, geur, opslag, verwerking en uitrijden van mest, ammoniak en monitoring. Een aantal aspecten zullen we hieronder nader toelichten.

We hebben u in januari al geïnformeerd over de verplichting tot het opstellen van geurbeheersplannen en het uitvoeren van geurrendementsmetingen. Op het gebied van ammoniak worden er vanaf 1 januari 2020 strengere normen gehanteerd bij de realisatie van nieuwe dierenverblijven voor varkens en vleeskuikens. Voor legkippen waren de normen vanaf 1 januari 2018 al aangescherpt. Energie is een relatief ‘nieuw’ onderdeel in de BBT-conclusies. Waar in het verleden werd volstaan met de het voorschrift ‘efficiënt omgaan met energie’ is dit nu gekoppeld aan de toepassing van specifieke technieken en maatregelen. Hebben deze een terugverdientijd van minder dan 5 jaar dan is toepassing verplicht. Daarnaast kan – bij een hoog energieverbruik – het uitvoeren van een energieonderzoek als verplichting worden opgenomen in de vergunning.

Het is wenselijk dat de toepassing van de systemen, technieken en maatregelen zoveel mogelijk aansluit bij de huidige bedrijfsvoering. Veel veehouderijen werken al innovatief en gebruiken nieuw(st)e technieken. De keuze voor een specifieke toepassing kan een win-win-win situatie opleveren. De actualisatie van de voorschriften vraagt van u als ondernemer op dit moment geen actie, deze verplichting ligt bij het bevoegde gezag. Na aanpassing moet u echter wel – per direct – voldoen aan de geactualiseerde voorschriften. Het is daarom zaak om eventuele aanpassingen goed in de gaten te houden en waar nodig en mogelijk bij te sturen.

Heeft u te maken met een actualisering en vragen over de (noodzakelijke) voorschriften en mogelijkheden? Neem contact op met onze adviseurs.

Auteur
Bas Kolkman
Adviseur bedrijfslocatie
06-22 42 66 40

Theme picker