Beleidsregels stikstof vastgesteld

Gepubliceerd: 19-12-2019, gezien: 328 keer

Vorige week hebben provincies de nieuwe beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld.

Beleidsregels stikstof vastgesteld

Daardoor kan de vergunningverlening voor projecten waarbij ammoniak (NH3) of stikstofoxiden (NOx) vrijkomen weer worden opgestart. De beleidsregels zijn op vrijdag 13 december 2019 in werking getreden.

 

U moet een natuurvergunning aanvragen bij nieuwe activiteiten of bij wijziging van een bestaande activiteit. De belangrijkste voorwaarde is dat er geen toename van stikstofdepositie mag optreden in de (delen van) Natura 2000-gebieden die daar gevoelig voor zijn. Dit kan door het toepassen van intern of extern salderen.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de beleidsregels die op 8 oktober waren vastgesteld:

  • de feitelijke gerealiseerde capaciteit wordt als uitgangspunt genomen (dus bij veehouderijen het aantal dierplaatsen, niet het aantal gehouden dieren);
  • eerder vergunde capaciteit die nog niet is gerealiseerd vervalt, maar in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken;
  • de koppeling met dier- en fosfaatrechten is losgelaten;
  • bij extern salderen geldt dat de saldo-ontvanger 70% mag benutten van de stikstofruimte, let wel: provincies kunnen hogere of lagere percentages vaststellen.

 

Provincie Friesland

De provincie Friesland stemde onder voorbehoud in met de beleidsregels. De provincie wil het standpunt van het kabinet over beweiden en bemesten afwachten om te beoordelen of dit van invloed is op de kaders voor vergunningverlening. Dit advies wordt afgewacht, voordat de provincie instemt met de landelijke lijn. De Friese beleidsregels treden uiterlijk op 1 februari 2020 in werking.

 

Onherroepelijke natuurvergunning

De provincies benadrukken dat de beleidsregels geen betrekking hebben op activiteiten waarvoor eerder een onherroepelijke natuurvergunning verleend is. Ook niet als die activiteiten nog niet (geheel) zijn uitgevoerd. Zolang er niet wordt afgeweken van de vergunning, mogen deze activiteiten geheel worden uitgevoerd.

 

PAS-melding

Voor bedrijven met een PAS-melding is er nog geen oplossing. Deze projecten worden collectief gelegaliseerd, zo meldde de minister. Hoe en wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Auteur
Joost Overbeek
Directeur/Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93

Theme picker