Intensieve veehouderij (IPPC-bedrijven): verplichting geurbeheersplan

Gepubliceerd: 26-08-2020, gezien: 976 keer
Intensieve veehouderij (IPPC-bedrijven): verplichting geurbeheersplan

Grote intensieve veehouderijen vallen onder categorie 6.6 van de Richtlijn Industriële emissie. Dit zijn bedrijven met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 2.000 plaatsen voor vleesvarkens of meer dan 750 plaatsen voor zeugen. Deze bedrijven worden aangemerkt als IPPC-installaties of IPPC-bedrijven.

IPPC-installaties bij veehouderijen moeten voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Op Europees niveau zijn de BBT-conclusies Intensieve Veehouderij opgesteld. Een van de aspecten die in de BBT-conclusies aan bod komt, is het opstellen van een geurbeheersplan.

Opstellen geurbeheersplan

Een geurbeheersplan kan worden opgesteld om geuremissies te voorkomen of te verminderen. Een geurbeheersplan is echter enkel noodzakelijk als er sprake is van een bestaande geur overbelaste situatie (overschrijding geurnormen), een historie van klachten en geuroverlast of een situatie waarin de geurnorm net niet wordt overschreden.

In de BBT-conclusies wordt concreet omschreven welke elementen in een geurbeheersplan moeten worden opgenomen. Er wordt begonnen met een beschrijving van alle geurbronnen binnen de inrichting. Hierbij wordt aandacht besteed aan het stalsysteem, de wijze van ventilatie en de emissiepunten. Vervolgens worden de maatregelen beschreven ter voorkoming van geurhinder. Dit kunnen technische maatregelen zijn of managementmaatregelen. In het protocol geurbeheersing worden de acties (monitoring en maatregelen) opgesomd die binnen de bedrijfsvoering worden uitgevoerd om de geurhinder zo veel mogelijk te voorkomen. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de communicatie met de omgeving en het bevoegde gezag en het opstellen van een geurjaarverslag.

Geurrendementsmetingen

De Rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs een uitspraak gedaan over een omgevingsvergunning voor een varkenshouderij in Deurne. Daar werd onder andere gekeken naar de meetverplichting voor geur, waar omwonenden om vroegen. De Rechtbank heeft beoordeeld of de BBT-conclusies het bedrijf verplichten tot periodieke geurmetingen van de feitelijke geuremissies. De rechtbank heeft besloten dat dit te ver gaat. Wel kan de het bevoegd gezag verlangen dat er periodieke geurrendementsmetingen worden uitgevoerd om zo te controleren of het stalsysteem de geur naar behoren reduceert.

Advies

Voor IPPC-bedrijven is geur een belangrijk (beoordelings)aspect bij de vergunningverlening en bedrijfsvoering. Het is daarom van groot belang om in een vroegtijdig stadium voldoende aandacht te hebben voor de stalsystemen, emissiepunten en maatregelen. Rombou heeft ervaring met het opstellen van geurbeheersplannnen. Meer informatie? Neem contact op met de adviseurs van Rombou.

Auteur

Theme picker