Is de Wet natuurbescherming ook van toepassing op overige landbouwhuisdieren zoals paarden?

Gepubliceerd: 16-08-2022, gezien: 643 keer
Is de Wet natuurbescherming ook van toepassing op overige landbouwhuisdieren zoals paarden?

De Wet natuurbescherming is sinds 2017 van kracht en vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet regelt de bescherming van de Natura 2000-gebieden en aangewezen soorten flora en fauna. Deze wet is mede verantwoordelijk voor de huidige stikstofcrisis. De aandacht in de stikstofcrisis gaat vooral richting veehouderijbedrijven met melkkoeien, kalveren, varkens en kippen. Wat niet altijd wordt gerealiseerd is dat andere landbouwhuisdieren ook effect kunnen hebben op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Zo vallen onder andere schapen, geiten, konijnen en paarden hier ook onder. Deze laatste categorie wordt veelal vergeten maar de bedrijven met paarden en/of pony’s nemen in omvang toe en daarmee de bijbehorende ammoniakemissie.

Kortom, de kans is groot dat een paardenhouderij een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig heeft. Deze vergunning is nodig voor iedere bedrijfsontwikkeling met significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Dat kan ook een uitbreiding in het verleden zijn. Omdat veel gebieden al overbelast zijn is elke toename van stikstofemissie vergunningplichtig . Laat u dan ook goed informeren door een ervaren adviseur.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker