PAS-schadeloket nu geopend: meld uw schade

Gepubliceerd: 6-09-2023, gezien: 703 keer
PAS-schadeloket nu geopend: meld uw schade

De afgelopen jaren was er veel te doen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 2019 werd het PAS onverbindend verklaard. Hebt u als PAS-melder hierdoor schade geleden? Dan kunt u dit melden bij het recent geopende PAS-schadeloket. Snelheid is hierbij geboden, aangezien uw recht om de schade te verhalen na vijf jaar verjaart. In dit artikel leest u meer over het PAS en hoe u uw schade kunt claimen.

Over het PAS
Het Programma Aanpak Stikstof was een programma van de Nederlandse overheid. Het was bedoeld om de natuurgebieden van het Europese Natura 2000-programma te beschermen. Zo omvatte het maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen. Het PAS werd ingevoerd in 2015.

PAS wordt onverbindend verklaard
Op 29 mei 2019 kwam de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) met een oordeel. Het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 bood onvoldoende waarborgen voor natuurbehoud en -herstel in de Natura 2000-gebieden om op die basis toestemming te kunnen verlenen. Daarmee werd het PAS onverbindend verklaard. Net als de aan het PAS verbonden vrijstelling voor kleine deposities op Natura 2000-gebieden. Met deze vrijstelling hoefde de ondernemer geen natuurvergunning te hebben. Dit gold voor projecten die op geen enkel Natura 2000-gebied een hogere depositie veroorzaakten dan de grenswaarde voor kleine deposities.

Hebt u in de tijd dat de vrijstelling nog wel gold een project gestart of uw bedrijf uitgebreid? Dan kan het zo zijn dat u – nu de vrijstelling onverbindend is verklaard – alsnog een natuurvergunning nodig hebt. Dit in verband met de Wet natuurbescherming. U hebt deze vergunning nodig als uw project vanwege stikstofdepositie significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Wij begrijpen dat, als dit op u van toepassing is, dit u in grote onzekerheid brengt.

Onrechtmatige wetgeving
Met de uitspraken van de Raad van State in 2019 staat vast dat het PAS in strijd is met Europese wetgeving. Er is sprake van onrechtmatige wetgeving. De Staat dient daarom schade te vergoeden die als direct gevolg van deze onrechtmatige wetgeving wordt geleden.

PAS-schadeloket
De overheid heeft inmiddels een PAS-schadeloket geopend. Hebt u schade geleden omdat het PAS ongeldig is verklaard? Dan kunt u hier uw verzoek tot schadevergoeding indienen. Uw schade wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de minister. Deze commissie baseert haar advies op het aansprakelijkheids- en staatssteunrecht.

Voorwaarden claimen schadevergoeding
U komt in aanmerking voor schadevergoeding als u kunt aantonen dat de (juridisch vast te stellen) schade die u ondervindt een direct gevolg is van de ongeldigheid van het PAS en de besluiten die daarop zijn gebaseerd. Een voorbeeld: u hebt moeten afschalen toen de overheid is gaan handhaven, omdat u niet in het bezit bent van een rechtsgeldige vergunning. Als gevolg van de handhaving is uw winst gedaald.

Referentiesituatie in kaart brengen
Om de schade vast te stellen en/of de mogelijkheden voor uw bedrijfsvoering inzichtelijk te maken, is het van belang om uw huidige referentiesituatie in kaart te brengen. In verband met de snel wisselende regelgeving kan die referentiesituatie nu heel anders zijn dan toen de overheid voor uw situatie gebruikt heeft gemaakt van het PAS. De adviseurs van Rombou en Flynth ondersteunen u hier graag bij. We kijken samen met u op welke grond(en) u een onderbouwde aanvraag kunt indienen bij het schadeloket.

Houd rekening met de verjaringstermijn
Wij adviseren u om uw schade zo snel mogelijk in te dienen. Er is hier namelijk sprake van een verjaringstermijn. Dat houdt in dat uw vordering om uw schade te verhalen na vijf jaar niet meer geldig is. Na vijf jaar na het ontstaan van de schade kunt u dus geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding op basis van een onrechtmatige daad. De uitspraak van RvS dateert van 29 mei 2019. Daardoor is de kans groot dat uw vordering op 29 mei 2024 is verjaard. Om die reden adviseren wij u zo spoedig mogelijk de Staat aansprakelijk te stellen, de verjaring te stuiten en uw schade te melden bij het PAS-schadeloket. Daarna kunt u in alle rust de (omvang van de) schade onderzoeken en nagaan welke oplossingen er zijn voor uw bedrijfsvoering. De deskundige adviseurs van Rombou en Flynth staan voor u klaar om u te helpen. 

Stappenplan schade claimen
Om uw rechten veilig te stellen adviseren wij u het volgende:

  1. Voorkom dat uw vordering om uw schade te verhalen verjaart. Neem contact op met uw adviseur van Rombou. Wij helpen u graag bij het stuiten van deze verjaring.
  2. Breng uw huidige referentiesituatie in kaart. Zo wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor u. Door wisselende regelgeving kan uw referentiesituatie op dit moment anders zijn dan op het moment dat u op basis van het PAS uw vergunning hebt verkregen of kon volstaan met een melding. Wij begeleiden u graag bij het in beeld brengen van de juiste (mogelijk nieuwe) referentiesituatie en de beoogde/huidige situatie.
  3. Meld uw schade bij het PAS-schadeloket dat hier speciaal voor is geopend.
    Wij kunnen u begeleiden bij deze melding en bij het begroten en onderbouwen van uw schade.

Neem contact op
Voor alle bovenstaande stappen geldt dat de adviseurs van Rombou  u graag bijstaan. Heeft u vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem contact op met uw adviseur, via het algemene telefoonnummer 088-2368236 of vul het contactformulier in.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker