Stikstof: maatregelenpakket kabinet gepresenteerd

Gepubliceerd: 18-11-2019, gezien: 1187 keer

Een half jaar na de uitspraak van de Raad van State over de PAS is er nog steeds veel onduidelijkheid over de uitvoering van plannen en projecten. Initiatiefnemers zien zich geconfronteerd met onzekerheid en vertraging.

Stikstof: maatregelenpakket kabinet gepresenteerd

Op 13 november presenteerde het kabinet het eerste maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector. In reactie op dit pakket presenteerde het Landbouw Collectief op 20 november het rapport ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’, met eigen oplossingen voor de stikstofproblemen.

 

Maatregelenpakket kabinet

Het kabinet wil op korte termijn drie maatregelen nemen. Deze maatregelen leiden op korte termijn tot een daling van de stikstofdepositie. Het gaat om:

 1. Snelheidsverlaging rijkswegen (130 km per uur → 100 km per uur)
 2. Andere samenstelling veevoer (bijvoorbeeld minder eiwit)
 3. Warme saneringsregeling varkenshouderij (€ 180 miljoen)

 

Deze maatregelen zijn voornamelijk gericht op het versterken van de natuur. Tenminste 30% van de winst komt ten goede aan de natuur, de overige 70% wordt gebiedsgericht gebruikt om ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat specifiek om projecten binnen de bouw- en infrastructuursector (onder meer de bouw van 75.000 woningen in 2020). Om de maatregelen te kunnen implementeren, zijn een stikstofregistratiesysteem en een Spoedwet Aanpak Stikstof nodig. Het kabinet werkt hier nog aan.

Het kabinet geeft aan in december met een nieuw pakket maatregelen te komen, in aanvulling op de aangekondigde maatregelen. Het kabinet heeft de ambitie om tot een generieke drempelwaarde te komen, waarmee ze ruimte biedt aan projecten en activiteiten op het gebied van nationale veiligheid, landbouw, klimaatadaptie, infrastructuur, energietransitie en werkgelegenheid. Verder werkt het kabinet met prioriteit aan het collectief legaliseren van de PAS-meldingen. Totdat een dergelijke voorziening is getroffen, vindt er geen actieve handhaving van deze projecten en activiteiten plaats.

 

Landbouw Collectief komt met eigen oplossingen

Dertien boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, hebben op 20 november een oplossing voor de stikstofcrisis gepresenteerd aan het kabinet. In het adviesrapport ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ zijn maatregelen beschreven die praktisch uitvoerbaar zijn en binnen een jaar leiden tot een stikstofreductie.

 • Voor de melkveehouderij: minder eiwit in het voer, extra beweiding en bemesting met water.
 • Voor varkenshouderij: saneringsregeling en stoppersregeling.

 

Het Landbouw Collectief stelt wel tien harde randvoorwaarden:

 1. geen generieke krimp;
 2. eens vergund blijft vergund;
 3. geen gratis afroming en geen gedwongen opkoop;
 4. geen koppeling met fosfaat- en dierrechten;
 5. een schot tussen landbouw en overige sectoren;
 6. landelijk één werkbaar beleid;
 7. uitbreiding meet- en monitoringsnetwerk;
 8. invoering drempelwaarde;
 9. herijking Natura 2000;
 10. geen politieke onderhandelingen over het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Minister Schouten nam het rapport in ontvangst. Zij gaat vervolggesprekken aan met de boerenorganisaties om de voorstellen waar mogelijk te vertalen naar concreet beleid.

 

Wat moet ik nu doen?

Concreet beleid is nog in voorbereiding. Op dit moment is het onduidelijk hoe de spelregels er precies uit komen te zien. Wat wel duidelijk is: de stikstofdepositie speelt een belangrijke rol in alle plannen en projecten. De stikstofdepositie moet dan ook in beeld worden gebracht. De berekeningen die daarvoor nodig zijn, kunt u nu al uitvoeren. Op basis van de uitkomsten krijgt u inzicht in de effecten op Natura 2000: is uw plan of project kritisch of niet? Is er sprake van een toename van stikstofdepositie? Dan kunt u alvast voorsorteren door aanpassingen door te voeren.

 

Auteur
Joost Overbeek
Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93

Theme picker