Stikstof: veelgestelde vragen

Gepubliceerd: 13-11-2019, gezien: 1845 keer

Bij agrariërs leven vaak dezelfde vragen over stikstof en natuurvergunningen. Wij beantwoorden de vragen die ons het meest gesteld worden.

Stikstof: veelgestelde vragen

1. Wanneer komt er meer duidelijkheid op het gebied van stikstof en het PAS?

Op 29 mei 2019 haalde de Raad van State een streep door de manier waarop Nederland omging met activiteiten met stikstofuitstoot in of nabij kwetsbare natuurgebieden. Vanaf die datum mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt worden voor vergunningverlening. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) riep daarna het Adviescollege Stikstofproblematiek in het leven, onder voorzitterschap van Johan Remkes. Op 25 september 2019 bracht de commissie-Remkes eerste advies uit aan het kabinet. De minister heeft daarna op 4 oktober 2019 maatregelen aangekondigd.

In november en december overlegt de regering met de Raad van State en de provincies om samen een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek. De eerste kortetermijnmaatregelen zijn op 13 november aangekondigd. Deze zijn bedoeld om de vergunningverlening voor woningbouw vlot te trekken (snelheidsverlaging, ammoniakreductie via voermaatregelen en warme sanering varkenshouderij). Rond 1 december zijn naar verwachting de nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening gereed. Er zal dus ook voor de veehouderij snel meer duidelijkheid komen op het gebied van intern en extern salderen en latente ruimte.

Daarna komt de commissie-Remkes begin december 2019 met een tussenadvies over beweiden en bemesten en de luchtvaartsector. In mei 2020 wordt het derde advies van de commissie verwacht. Dit gaat over de integrale aanpak van de stikstofproblematiek voor de lange termijn.

Moet u anticiperen of juist afwachten? Wij beoordelen wat in uw situatie de beste strategie is en bieden u een onafhankelijk advies op basis van uw uitgangssituatie en plannen. Neem nu contact met ons op!

 

2. Welke sectoren worden getroffen door de stikstofproblematiek?

De stikstofproblematiek treft álle sectoren. De commissie-Remkes stelt daarom in haar advies dat alle sectoren een bijdragen moeten leveren aan de oplossingen op het gebied van stikstof.

Het zwaartepunt van de stikstofproblematiek ligt op dit moment bij de bouw- en de agrarische sector. Voor bouwprojecten worden geen vergunningen afgegeven zolang er sprake is van een effect (> 0,00 mol N) op Natura 2000-gebieden. Vergunningverlening voor agrarische bedrijven beperkt zich tot projecten waar op basis van intern salderen geen sprake is van een toename van stikstofdepositie. Daarnaast moet de huidige versie van het rekenmodel AERIUS geschikt zijn om de stikstofdepositie te berekenen.

 

3. Wat is het effect van mijn project op Natura 2000-gebieden?

Het effect van uw project is grotendeels afhankelijk van uw emissie (NH3 en NOX) en de afstand van uw bedrijf tot een Natura 2000-gebied. Daarnaast spelen ook de manier van ventileren (natuurlijk of mechanisch) en de hoogte van het emissiepunt mee.

Met het rekenmodel AERIUS kunt u de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden berekenen. Met AERIUS kan bovendien het effect van de verschillende fases van een project – sloop, aanleg, bouw en gebruiksfase – in beeld worden gebracht. Dit rekenmodel is nog niet in elke provincie wettelijk voorgeschreven. Of dat zo is, is afhankelijk van het in werking treden van de beleidsregels.

 

4. Wat kan Rombou voor mij betekenen?

Onze adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu hebben jarenlange ervaring met het bepalen van emissies, het uitvoeren van depositieberekeningen en het aanvragen van vergunningen. Wij kunnen u adviseren over:

 • Vergunningen en meldingen:
 • Beoordelen vergunningssituatie: natuurvergunning, PAS-melding of geen natuurvergunning.
 • Beoordelen rechtszekerheid verleende vergunning.
 • Beoordeling effecten oude melding met nieuwe AERIUS-release (oktober 2019).
 • Juridisch advies.
 • Aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen:
 • Bepalen uitgangssituatie (dossieronderzoek, vergunningen, rechten) en gewenste situatie.
 • Beoordelen noodzaak aanvraag Wet natuurbescherming.
 • AERIUS-berekeningen voor sloop-, aanleg-, bouw- en gebruiksfase van projecten.
 • Overleg over insteek en aanpassing van het project (gewenste situatie).
 • Juridisch advies.

Rombou heeft zeer veel ervaring met het adviseren over en begeleiden van projecten van veehouderijen, de glastuinbouw, de woningbouw en verkeer. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Rombou.

Auteur

Theme picker