Bestemmingsplan wijzigen? Kom in actie!

Gepubliceerd: 15-04-2021, gezien: 1972 keer
Bestemmingsplan wijzigen? Kom in actie!

Bent u voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen om de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden op uw bedrijfslocatie te verruimen, wacht dan niet langer! De verwachting is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt. Vanaf dat moment is het niet langer mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen conform de huidige voorwaarden.  

 

Bestemmingsplan wijzigen? Kom in actie!
Bent u voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen om de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden op uw bedrijfslocatie te verruimen, wacht dan niet langer! De verwachting is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt. Vanaf dat moment is het niet langer mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen conform de huidige voorwaarden.

Een wijziging van het bestemmingsplan wordt in de praktijk vaak gebruikt om bouwvolumes te vergroten, het bouwvlak te wijzigen of een functieverandering toe te passen. De mogelijkheid om een bestemmingsplan te wijzigen via een zogenaamd ‘wijzigingsplan’, is door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college van B&W. Van deze bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt, zolang er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Bestemmingsplan wordt omgevingsplan
Vanaf 1 januari 2022 wordt het geldende bestemmingsplan van rechtswege een (tijdelijk) omgevingsplan. De gemeenten hebben vervolgens tot 2029 de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichting om het bestemmingsplan om te zetten naar een omgevingsplan dat voldoet aan alle voorwaarden. Naast de ruimtelijke regels bevat een omgevingsplan ook onder meer regels over geur, ammoniak, erfgoed en afvoer van regen- en grondwater.

Er zijn in de toekomst nog een aantal mogelijkheden om het omgevingsplan te veranderen:

  • Wijziging omgevingsplan
    Met een delegatiebesluit kan de gemeenteraad het college de mogelijkheid geven om een omgevingsplan te wijzigen. Hier zijn geen concrete voorwaarden voor vastgelegd. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn, maar ook meer onduidelijkheden en daarmee meer onzekerheden op een goede afloop.
  • Vergunning voor het afwijken van het omgevingsplan
    Een aanvraag wordt getoetst aan het belang van ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. De beslistermijn is met 8 weken kort, maar de uitkomst onzeker.

Voor bouwactiviteiten bestaat daarnaast nog de mogelijkheid om op basis van de ‘oude’ wijzigingsbevoegdheid een binnenplanse omgevingsvergunning te krijgen. De voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid zijn voor de gemeente het beoordelingskader. Dit is echter een uitzonderingssituatie waar slechts in beperkte gevallen een beroep op kan worden gedaan.

Overgangsrecht
Een lopende procedure wordt afgehandeld volgens het ‘oude’ recht. Concreet betekent dit dat er minimaal een ontwerpbestemmingsplan bekend moet zijn gemaakt en ter inzage moet zijn gelegd voor 1 januari 2022. Wilt u het bestemmingsplan op uw locatie nog wijzigen, kom dan ik actie!

Vragen? Neem contact op met de adviseurs van Rombou

Auteur

Theme picker