Publicatie ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020

Gepubliceerd: 21-10-2021, gezien: 1077 keer
Publicatie ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020

De gemeente wil voor het gehele buitengebied van Berkelland toe naar één nieuw bestemmingsplan. De afgelopen tijd zijn de reacties die binnen zijn gekomen op het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” doorgenomen en verwerkt waar dat kon. Ook de aandachtspunten van de Commissie voor de milieueffectrapportage op het ontwerp-milieueffectrapport (Plan MER) zijn verwerkt. Een geactualiseerde planologische regeling voor het gehele buitengebied van Berkelland kan daarmee een volgende fase in.

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied, omdat nu nog elke kern een eigen bestemmingsplan voor het buitengebied heeft. Met het nieuwe bestemmingsplan kan zij beter aansluiten bij de huidige wetgeving en beleid en bovendien tegemoetkomen aan de wettelijke verplichting tot het digitaliseren van bestemmingsplannen.  Ook richt het nieuwe bestemmingsplan in wording zich op het behoud en waar mogelijk de ontwikkeling van de kwaliteiten die het plangebied nu heeft.  

Van 29 oktober tot en met 23 december 2020 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” en het bijbehorende Plan-MER ter inzage gelegen. Tijdens en na deze inspraakperiode zijn in totaal 344 inspraakreacties ingediend. Ook heeft Berkelland vanuit het bestuurlijk vooroverleg 10 reacties ontvangen van instanties en organisaties die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening. Deze inspraakperiode heeft niet geleid tot grote veranderingen. Reacties die binnen zijn gekomen, gingen onder andere over aanpassingen vanwege veranderde wetgeving en beleid, wensen tot verduidelijking en toekomstplannen van gebruikers.

Reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan

Van 14 oktober tot en met 24 november 2021 legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” voor iedereen ter inzage. Iedereen kan tijdens deze terinzagelegging een reactie geven door zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken op het gemeentehuis. Na afloop van de terinzagelegging beoordeelt de gemeente alle binnen gekomen zienswijzen. De gemeenteraad betrekt de inhoud van de zienswijzen bij zijn besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan is de tweede stap bij het maken van een bestemmingsplan.

 

Auteur
Sander Kondring
Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04

Theme picker