Stikstof: de gebiedsgerichte aanpak

Gepubliceerd: 7-05-2020, gezien: 550 keer

In haar brief van 24 april 2020 gaat Minister Schouten verder in op de eerder aangekondigde gebiedsgerichte aanpak. Provincies zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak.

Stikstof: de gebiedsgerichte aanpak

De gebiedsgerichte aanpak bestaat uit:

  1. Maatregelen ten behoeve van natuurherstel;
  2. Nationale bronmaatregelen gericht op stikstofreductie;
  3. Decentrale bronmaatregelen gericht op stikstofreductie.

In bovenstaand artikel wordt nader ingegaan op de bronmaatregelen. De nationale maatregelen worden op gebiedsniveau geïmplementeerd, daarnaast kunnen er per gebied specifieke aanvullende maatregelen worden getroffen. De combinatie van maatregelen is in eerste instantie gericht op de verbetering van de natuur.  

Extern salderen met veehouderijbedrijven
Voor de zomer wordt bekendgemaakt op welke manier en op welk moment extern salderen met veebedrijven wordt opengesteld. De regeling wordt om te beginnen voor één jaar opengesteld. Welke voorwaarden gaan gelden is nog onbekend. De bedoeling is dat de provincies elke aankoop van ammoniak kunnen toetsen aan het gebiedsgerichte beleid. Men overweegt om extra eisen te gaan stellen, bijvoorbeeld over sloop of herbestemming van vrijkomende gebouwen. Ook wordt nog onderzocht of vrijvallende ruimte bij extern salderen kan worden ingezet voor legalisatie van PAS-meldingen of kan worden opgenomen in een depositiebank. 

Opkoopregeling
Het kabinet heeft twee miljard euro gereserveerd voor een landelijke beëindigingsregeling. Deze regeling heeft ook als inzet dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt verminderd. Veehouderijen met een hoge depositie krijgen een hoge rangschikking. Er wordt geen afstandscriterium toegepast. Depositie is bepalend voor de rangschikking, waarbij een ondergrens wordt gehanteerd. Deelnemers aan de regeling zullen definitief en onherroepelijk moeten worden gesloten. Naar verwachting zal de regeling vanaf 2021 beschikbaar zijn. 

Auteur
Joost Overbeek
Directeur/Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93

Theme picker