Stikstof: uitgangspunten vergunningverlening stikstof bekend

Gepubliceerd: 10-12-2019, gezien: 1247 keer

De minister en het interprovinciaal overleg (IPO) zijn het op 29 november eens geworden over de nieuwe uitgangspunten voor het beleid voor vergunningverlening.

Stikstof: uitgangspunten vergunningverlening stikstof bekend

De provincies gingen daarna aan de slag met de aanpassing van de beleidsregels. Naar verwachting stellen de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies rond 10 december de nieuwe beleidsregels vast. Het is de bedoeling dat alle provincies in de toekomst dezelfde beleidsregels zullen hanteren. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

 

Bedrijfsvoering voortzetten: regels niet van toepassing

De minister heeft in haar brief van 4 december herhaald dat de beleidsregels niet van toepassing als bedrijven hun bedrijfsvoering voortzetten zonder wijziging waarvoor een natuurvergunning nodig is. Aan een onherroepelijke natuurvergunning kunnen ondernemers gewoon uitvoering geven. Dit is in overeenstemming met de uitspraak van de Raad van State. Daarin staat dat onherroepelijke natuurvergunning rechtsgeldig is. Ook als die op basis van het PAS verleend is.

 

Feitelijk gerealiseerde capaciteit is het uitgangspunt

De feitelijk gerealiseerde capaciteit (daadwerkelijk gebouwde stallen) van de natuurvergunning geldt als uitgangspunt bij zowel intern als extern salderen. De stikstofdepositie vanwege stallen die zijn gebouwd en in gebruik genomen, kan dus worden gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen. Er wordt niet gekort voor onbenutte stalruimte (niet gehouden dieren binnen de natuurvergunning). De vergunde stikstofdepositie van een nog niet gebouwde stal, kan in beginsel niet worden (her)gebruikt bij een wijziging van de natuurvergunning. Hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk, bijvoorbeeld als je concrete stappen hebt gezet om de stal te realiseren of de wijziging het toepassen van een verdergaande stikstofemissie reducerende techniek betreft.

 

Besluit emissiearme huisvesting

Bij veehouderijbedrijven die niet voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting, wordt de vergunde ammoniakemissie gecorrigeerd. Het kabinet houdt daarbij rekening met de realisatiedatum van de stal. Verder geldt niet de strengste emissiewaarde.

 

Geen koppeling met dier- en fosfaatrechten

De koppeling met dier- en/of fosfaatrechten is in de nieuwe provinciale beleidsregels losgelaten. Dit is een verantwoordelijkheid van de overheid. Het kabinet besluit binnenkort over het innemen van dier- en/of fosfaatrechten in relatie tot extern salderen. Het streven is om dit op 1 februari af te ronden. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijen nog niet mogelijk. De rijksoverheid en de provincies vinden het niet wenselijk dat er met schaarse stikstofruimte wordt gespeculeerd. Er wordt een instrumentarium ontwikkeld om dit te voorkomen.

Auteur

Theme picker