Tegemoetkoming kosten legalisatie PAS-meldingen

Gepubliceerd: 17-11-2021, gezien: 872 keer
Tegemoetkoming kosten legalisatie PAS-meldingen

Heeft u een PAS-melding gedaan en kosten gemaakt voor het legaliseren van deze PAS-melding? Dan kunt u een tegemoetkoming kosten van € 1.600,= aanvragen bij RVO.

Voorwaarden
De tegemoetkoming is bedoeld voor de ondernemers die een PAS-melding voor een project hebben gedaan en de gevraagde gegevens hebben ingediend bij RVO t.b.v. legalisatie PAS-melding.

Voor elke PAS-melding voor verschillende projecten op verschillende locaties kun je een tegemoetkoming aanvragen.

Het is noodzakelijk om een verklaring van de-minimissteun in te vullen.  Hiermee verklaart u dat er niet meer dan de maximale overheidssteun verkregen is. Voor agrarische bedrijven is de maximale steun € 20.000,= in 3 belastingjaren.

Over daadwerkelijke uitbetaling wordt binnen 8 weken na indienen aanvraag beslist door Ministerie LNV. Dit bedrag van € 1.600,= wordt dan in één keer uitbetaald.

Wanneer aanvragen?
Van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022 kunt u deze tegemoetkoming aanvragen bij RVO.  Voor het indienen heb je de gegevens nodig die zijn aangemaakt bij het indienen van de legalisatie.

Kan ik mijn melding PAS nog legaliseren?
Als u uw gegevens t.b.v. legalisatie PAS-melding nog niet heeft aangeleverd en alsnog hiervoor in aanmerking wilt komen, heeft u tot 1 december 2022 de mogelijkheid om een project alsnog aan te melden en de gevraagde gegevens in te dienen. 

Legalisatieprogramma PAS-meldingen
Het ontwerp legalisatieprogramma ligt vanaf 10 november zes weken ter inzage. Dit legalisatieprogramma bestaat uit 2 delen:

1. legaliseren van de PAS-meldingen (binnen 3 jaar);
2. uitbreiding van de meldingsvrije activiteiten (<0,05 mol).

Voor het legaliseren van de PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten moet stikstof vrijkomen, het legalisatieprogramma moet hier borging aan geven. 

De benodigde stikstof voor het legaliseren van de PAS-meldingen moet vrijkomen uit bronmaatregelen, mitigerende maatregelen en diverse opkoopregelingen. Deze opkoopregelingen zijn o.a. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Maatregel gerichte opkoop (MGO)) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv).  Wanneer voldoende stikstof beschikbaar is voor legalisatie PAS-melding, geeft het bevoegd gezag aan de PAS-melder aan dat er een vergunning aangevraagd kan worden in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze legalisatie vindt plaats op volgorde van binnenkomst aanvragen bij bevoegd gezag.

Bedrijven met een PAS-melding waar voor 1 mei 2021 een handhavingsverzoek is ingediend krijgen voorrang bij legalisatie.

De legeskosten voor aanvraag natuurvergunningen die gekoppeld zijn aan legalisatie PAS-melding bedragen maximaal € 1.600,=.

Hoe zit het met interim-uitbreiders?
Een interim-uitbreider is een bedrijf dat na de referentiedatum toestemming heeft gekregen voor een uitbreiding, maar op dat moment nog geen natuurvergunning kon aanvragen/krijgen (omdat de Habitatrichtlijn nog niet geheel was geïmplementeerd in de Nederlandse wet).  Welke data gelden verschilt per bedrijf: enerzijds omdat de referentiedata per Natura 2000-gebied verschillen, anderzijds omdat de datum van volledige implementatie verschilt tussen gebieden die zijn aangewezen o.g.v. de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn.

Interim-uitbreiders vallen niet onder het legalisatieprogramma. Deze bedrijven worden wel in kaart gebracht en eventueel nog meegenomen.

Meer informatie
Heeft u meer vragen of hulp nodig met het indienen van deze aanvraag om tegemoetkoming of bent u benieuwd naar andere  (ontwikkel)mogelijkheden op uw locatie, neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan u graag bij in het adviseren en begeleiden van idee tot en met realisatie.

Kijk voor informatie op www.rombou.nl  of neem contact met ons op via telefoonnummer 088-236 8236 / email info@rombou.nl

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker