Procedure legalisatie PAS-melding

Gepubliceerd: 12-08-2021, gezien: 862 keer
Procedure legalisatie PAS-melding

Ondernemers die hun PAS-melding wensen te legaliseren en hiervoor een verzoek hebben ingediend bij RVO, hebben een brief ontvangen over de verdere procedure. De belangrijkste informatie over deze procedure leest u in dit artikel.

Het bevoegd gezag controleert de ingediende gegevens. Wanneer een verzoek om legalisatie niet voldoet aan de voorwaarden, zullen ondernemers te horen krijgen dat zij niet in aanmerking komen voor legalisatie. Sommige ondernemers zullen worden verzocht aanvullende informatie aan te leveren.

Wanneer er in de aangevraagde, te legaliseren situatie geen toename  van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden optreedt, is er sprake van intern salderen. Door een recente uitspraak van de Raad van State geldt er voor intern salderen geen vergunningplicht voor de Wet natuurbescherming. Bedrijven waar sprake is van intern salderen ontvangen een zogeheten ‘bestuurlijk rechtsoordeel’ waarin wordt meegedeeld dat geen natuurvergunning nodig is. Mocht de ondernemer meer rechtszekerheid wensen, dan kan er alsnog een vergunningaanvraag worden ingediend bij de provincie. Er zal dan een besluit (positieve weigering) volgen, waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld. In de praktijk zien wij dat er bijvoorbeeld bij financieringsvraagstukken wordt gevraagd om een dergelijke beoordeling.  

Bij toename van stikstofdepositie in een overbelast stikstofgevoelig Natura 2000-gebied geldt een vergunningplicht. Ondernemers dienen in dat geval een natuurvergunning aan te vragen bij de provincie. Dit is pas mogelijk wanneer voldoende depositieruimte beschikbaar is. De provincie bericht de ondernemer hierover. De eerste verleende vergunningen worden begin 2022 verwacht en het zal vermoedelijk 3 jaar duren voordat alle aanvragen zijn afgehandeld.

Vele ondernemers hebben extra kosten gemaakt voor het aanleveren van de gevraagde gegevens. Hiervoor kan een tegemoetkoming worden aangevraagd van € 1.600,-. Alle indieners van een verzoek om legalisatie mogen hier aanspraak op maken en ontvangen hier later bericht over.  

Mocht u als ondernemer hulp wensen bij de legalisatie van uw PAS-melding, neemt u dan contact op met Rombou. Kijk op https://www.rombou.nl/contact voor onze adviseur in uw regio.

Auteur
Rob van Woerden
Jurist RO en Milieu
06-53 55 66 35

Theme picker