Release AERIUS Calculator

Gepubliceerd: 14-11-2019, gezien: 759 keer
Release AERIUS Calculator

Een nieuwe versie van AERIUS Calculator staat online. Deze nieuwe versie 2019.0 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (grenswaarden, meldingen etc.). Het model berekent de stikstofdepositie op alle Nederlandse Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie.

Helaas is de bruikbaarheid van versie 2019.0 zeer beperkt en niet van toepassing voor:

  • Emissiebronnen waarbij sprake is van mechanische ventilatie en een verticale uitstroom van de emissies en waarbij de warmte-inhoud van de emissie gering is.
  • Emissiebronnen op of nabij vrijstaande gebouwen waarvan de schoorsteenhoogte minder is dan 2,5 maal de maximale hoogte van het relevante gebouw en waarvoor de depositiebijdrage wordt berekend op een rekenpunt in een Natura 2000-gebied binnen 3 kilometer afstand van de emissiebron.

Dit betekent in de praktijk dat AERIUS Calculator 2019.0 uitsluitend gebruikt kan worden voor vergunningverlening aan veehouderijen met natuurlijk geventileerde stallen of met horizontale emissie, buiten 3 kilometer van een stikstofgevoelig habitat/leefgebied in Natura 2000.

Voor veehouderij-projecten die hier niet aan voldoen kan wel al een indicatieve berekening worden uitgevoerd. In sommige gevallen zou al een aanvraag kunnen worden ingediend. Deze moet dan later worden aangevuld met een berekening met AERIUS Calculator 2019.1.

In de later te verschijnen versie AERIUS Calculator 2019.1 wordt de verspreiding van stikstofverbindingen uit bronnen met verticale uitstoot beter berekend. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de uittreesnelheid en gebouwen in de directe omgeving. Dit heeft invloed op de berekende stikstofdepositie op korte afstand van de bron.

Voor niet-veehouderij projecten moet per geval worden beoordeeld of AERIUS 2019.0 al bruikbaar is.

Ter illustratie berichtgeving provincie Overijssel
Op dit moment kan de AERIUS calculator worden gebruikt voor het berekenen van emissies van verkeer en mobiele werktuigen. Daarnaast is mogelijk om emissies in de sectoren: energie, wonen en werken en industrie op meer dan 3 kilometer van een natuurgebied te berekenen. AERIUS calculator is nog niet geschikt voor het berekenen van stalemissies met mechanische ventilatie. Uiteindelijk moet per specifieke situatie worden bepaald of deze binnen het toepassingsbereik valt en gebruik kan worden gemaakt van AERIUS calculator 2019. Die berekeningen zijn nodig om te weten of een vergunningaanvraag noodzakelijk is. Vergunningaanvragen bij de provincie Overijssel worden weer beoordeeld zodra de landelijke beleidskaders, op basis van het advies van het Adviescollege onder leiding van Johan Remkes, zijn vastgesteld. Via deze update houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Auteur

Theme picker